شاه بانو یزد 16 ساله مادیان عرب
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 یوهانا سردار ن براری شاه بانو یزد 3 3 0 0 89 میلاد سرداری نامشخص
2 آرسن سردار ن براری شاه بانو یزد 1 1 0 0 سلطانی - میرشمسی نامشخص
3 لئون شاه سردار ن میجور شاه بانو یزد 1 0 0 0 نادی و محمدی علی شریفات
4 نامی یل سردار ن ترابادور شاه بانو یزد 1 0 0 0 مهدی فروزانی علی شریفات
5 یوحانا سردار یزد ن براری شاه بانو یزد 1 0 0 0 میترا سردار حمید قندهاری