دلفینیوم مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 مانلی م ایرامینم دلفینیوم 11 1 2 2 20 جمشید منتظرنظام یوسف کلته
2 آروشا م دویل مون دلفینیوم 8 2 0 0 16 عارف و عرفان نیازی نوریقدی خوجملی