شهمیرزاد مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 داکسی ن بوکیتو شهمیرزاد 19 0 3 2 16 دکتر حسین رحمانی بهمن صداقت
2 ناصر خان ن بوکیتو شهمیرزاد 2 0 0 0 0 ناصر چپرلی بهمن قربانی