فایر هورس مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 یل فام ن یلقوش فایر هورس 14 1 4 3 30 مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد