آهو بزرگ نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 2 2 0 0 0.54 % 35
1392 3 2 1 0 0.42 % 55
مجموع 5 4 1 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 آهو نوروزی ن آهو بزرگ پریسا 3 0 0 1 محمد احمدی آتا نفس انفاس
2 آهوان ن آهو بزرگ گزل 2 0 0 0 بهروز احمدی فرهاد نوروزی
3 رخشان تازه قلعه م آهو بزرگ شه پر 2 0 0 0 سید علی سروشوند فرهاد نوروزی
4 سلطان سرحد ن آهو بزرگ خاتون 1 0 0 0 سلمان و محمدعلی فهیمی فرهاد آق ارکاکلی
5 سردار ن آهو بزرگ طوفان 0 0 0 0