ایده آل مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 قاصده م لهن گرین ایده آل 6 1 0 0 8 عبدالوهاب مهرانی احمد ایری
2 کروم ن تریفیک چلنچ ایده آل 5 0 0 1 2 شمس الدین خاکپور قارمحمد گری