پال مری مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 آی سیس م دارنل پال مری 7 0 0 0 53 داود اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر