ژوان تارد مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 یوتاب م گلداسفینکس ژوان تارد 10 0 0 0 59 امید گرکز ناصر حاجی زاده