زندگی بانو مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 اوچربانو م پایدار زندگی بانو 15 1 1 3 18 عرشی وجدانی دکتر طوی محمد و ارازبردی مهرانی بهمن حاجی زاده
2 آرنیکا م نیوجرسی زندگی بانو 17 0 1 2 8 مهندس مهاجر مسعود خوجملی