زندگی بانو مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 آرنیکا م نیوجرسی زندگی بانو 17 0 0 0 54 مهندس مهاجر مسعود خوجملی
2 اوچربانو م پایدار زندگی بانو 17 0 0 0 60 عرشی وجدانی و داود مهرانی بهمن حاجی زاده