زندگی بانو مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 اوچربانو م پایدار زندگی بانو 24 2 1 5 71 ماجان و دکتر تویجان مهرانی بهمن حاجی زاده
2 آرنیکا م نیوجرسی زندگی بانو 17 0 1 2 54 مهندس مهاجر مسعود خوجملی