آی پارا مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 شاهو ن دلدل2 آی پارا 13 1 2 1 18 فاطمه زهرا و آتنا نادری علی گوگ نژاد
2 تی روژ م دلدل2 آی پارا 3 0 0 1 2 متین حاجی قوجق رجب محمد گوگ نژاد