آی دن مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 الوسی ن الوسیوترادر آی دن 14 0 0 0 45 آنه محمد و حاجی ناصر میرزاعلی تیمور میرزاعلی