دازگلاب 2 مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 آچلیا م گلداسفینکس دازگلاب 2 8 2 0 0 65 دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده