سیزده بدر مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 پرنسس م پوملاتو سیزده بدر 9 0 0 1 2 نورالله ایلیاتی اراز زارعی کسلخه