حصین نریان عرب
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1392 1 1 0 0 0.13 % 119
مجموع 1 1 0 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 نواب شاه قیم ن حصین فرناز رام تفت 15 1 0 2 58 سعید سواری حسین امینی