روژان بهرام مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 آریاگز ن قیصر روژان بهرام 11 2 1 2 24 حاجی نوری یزدانی امید یزدانی