هریک مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 بایرام خان ن گلداسفینکس هریک 13 0 1 1 6 صفا اونق کاکش عطایی