لاودگاس نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 13 4 9 13 3.41 % 7
1394 13 9 4 12 2.33 % 10
مجموع 26 13 13 25
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 آل مرد ن لاودگاس ویواسروین 12 3 4 1 98 پهلوان عظیم تراچ اراز قربان اونق
2 من بولت ن لاودگاس انیس 7 1 2 1 80 محمد رئوف رجب زاده و فرهاد هادی نژاد اسماعیل خوجملی
3 معرکه ن لاودگاس جی پیک 15 2 1 2 74 نعمان جرجانی امید جرجانی
4 اسکای لاو م لاودگاس البر 10 1 1 1 70 خان گلدی شکیبا ابراهیم بدویزاده
5 لان زا ن لاودگاس غنچه 17 3 1 0 69 کاکاجان و انیسا ایری اله قلی توماچ
6 ملسه م لاودگاس مرسده 5 0 2 0 69 سید ابراهیم شفاعتی امان بردی گوگ
7 ردوینز ن لاودگاس کرونا 6 1 0 1 68 سودا و مختار جرجانی رسول خرمالی
8 توقای ن لاودگاس البر 8 0 2 2 67 رضا علیزاده و بشیر بیات تویلی قربانی
9 فوردو ن لاودگاس تلاش 5 0 0 1 65 دکتر سید حمید حسینی جمشید مختومی
10 تئو ول کات ن لاودگاس 22بهمن 3 1 0 0 60 محمدمهدي کر و عبدالرحیم تراج حلیم سرداری
11 میس بانو م لاودگاس میس آسیا 3 1 0 0 60 باشگاه سوارکاری اطلس آرخی امید عاقبتی
12 رزی گل م لاودگاس رزیلا 9 2 0 1 59 یونس و یاسین گوک زاده نوربردی اندروا
13 هاکان ن لاودگاس درنام 7 1 0 0 50 امیر علی نوری ابراهیم قلرعطا
14 مایا گل م لاودگاس الیندا 3 1 0 0 50 عظیم کلته ابراهیم خوجملی
15 شهباد ن لاودگاس بگوناز 13 1 2 1 شهناز و آیدا زیتونلی امانقلی خوجملی
16 رونیکای م لاودگاس گل گوزان 7 0 1 2 رحمان باشقره کمال قربانی
17 شامپیون گزل م لاودگاس رین دانس 5 1 0 0 سیف الدین و عادل صفری مهدی نوایی
18 بلیزینگ هورس ن لاودگاس نیکیتا 3 0 1 1 مرحوم منصور خجسته عبدالرحیم چپرلی
19 عروس ناز م لاودگاس نیکیتا 5 0 0 1 حاج قیوم وعبدالحی قلیچی جمشید روشنی
20 رود ریگو ن لاودگاس نازمرضیه 3 0 0 0 مصطفی بهلکه مصطفی کریمی
21 لالام 2 م لاودگاس لالام گل 1 0 0 0 مهدی سلامت ارازگلدی سلامت
22 ملورین م لاودگاس گل آی 4 0 0 0 امید نوروزی نوریقدی یلقی
23 عروس ناز(حذف) م لاودگاس نیکیتا 0 0 0 0
24 وان پلاس ن لاودگاس راما 1 0 0 0 امید فرود حمید فرود
25 زیبا گل م لاودگاس سلاره 4 0 0 0 صمد شکیبا عبدالله یلقی
26 عروس گنبد م لاودگاس ایلنازخانم 1 0 0 0 میکائیل وآی هان یارعلی و سلیم پراندوجی خان محمد چپرلی