گل طاغن مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 نیتروژن بارانی ن فایترهورس گل طاغن 9 1 0 1 10 ندا بارانی علی گوگ نژاد