سوپر نیاز مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 اوبلا م مای جوی سوپر نیاز 15 0 2 1 10 صابر دیوه عظیم مهرانی