گل براق مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 ونوس سرمدی م توسن 2 گل براق 8 1 0 2 12 آسا سرمدی جمشید مختومی
2 آریانازسرمدی ن آریاگلد گل براق 6 0 0 1 2 مختومقلی چپرلی یوسف خوجملی