اپرو نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1393 1 0 1 0 0.15 % 80
مجموع 1 0 1 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 سکرت کوین م اپرو کوین باکس 3 0 1 0 4 عرفان عموزاده خلیلی کریم گوگ نژاد