کوین باکس مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 سکرت کوین م اپرو کوین باکس 3 0 1 0 4 عرفان عموزاده خلیلی کریم گوگ نژاد