شایلان۲ مادیان
المرام
دازگلهان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 آی گل م سیتی لیدر شایلان۲ 8 3 0 3 30 تویلی حاجی قرنجیک نورمحمد اونق