پاریس مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 گل زیبا م ریوسان پاریس 7 0 1 0 48 یاسر جرجانی امید جرجانی
2 شارمن م شرگارکوئین پاریس 16 2 2 6 عبدالغفور مشرقی رحیم بردی مهرانی
3 دومان2 ن شرگارکوئین پاریس 9 1 0 2 داود آخوند نژاد امانگلدی خوجملی
4 سونیا2 م شرگارکوئین پاریس 2 1 0 0 مهندس حسن خالقی جمشید جرجانی
5 ریونینا م سیتی لیدر پاریس 3 1 0 0 یوسف قزل رحیم بردی مهرانی
6 پاتریس ن شرگارکوئین پاریس 3 0 0 0 پترو قطعه پارس حامد بابایی
7 قرقی ن شرگارکوئین پاریس 1 0 0 0 صادق هفتنی کاکا سارلی