پاریس مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 پاتریس ن شرگارکوئین پاریس 3 0 0 0 پترو قطعه پارس حامد بابایی
2 سونیا2 م شرگارکوئین پاریس 2 0 0 0 مهندس حسن خالقی جمشید جرجانی
3 شارمن م شرگارکوئین پاریس 16 0 0 0 عبدالغفور مشرقی رحیم بردی مهرانی
4 دومان2 ن شرگارکوئین پاریس 9 0 0 0 داود آخوند نژاد امانگلدی خوجملی
5 قرقی ن شرگارکوئین پاریس 1 0 0 0 صادق هفتنی کاکا سارلی
6 ریونینا م سیتی لیدر پاریس 3 0 0 0 یوسف قزل رحیم بردی مهرانی
7 گل زیبا م ریوسان پاریس 7 0 0 0 48 یاسر جرجانی امید جرجانی