باران پور مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 احترام دشت ناز م طلاقوش باران پور 7 1 2 1 18 سید مهدی حقگو احمد ایری
2 یکران دشت ناز ن رزان باران پور 1 0 0 1 2 سید مهدی حقگو احمد ایری