گل جهان مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 داگلاس ن والاس گل جهان 14 2 1 2 24 حوریه و نورانا سیدی قوجق جمشید جرجانی