مانلیتا مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 پی کاسو ن گلداسفینکس مانلیتا 4 2 0 0 16 حمیدسلیمخانی و ایمان محمدزاده رشید روشنی