السمیرا مادیان عرب
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 نگار رشید م براری السمیرا 14 3 3 2 96 مزرعه پرورش اسب حسین آباد حمید قندهاری
2 والاس رشید ن براری السمیرا 16 2 3 3 95 آنیتا و صدرا صیادیان حمید قندهاری