دلار مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 هیستوریا ن مای جوی دلار 15 0 0 0 65 امان تاتار محمد شریف تاتاری
2 دراگل م پوملاتو دلار 24 0 0 0 80 وحید سرداری نورمحمد اونق
3 آیدفل سرداری م ریو میلینیوم دلار 6 0 0 0 73 محمد امین بفخم نورمحمد اونق