دلار مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 دراگل م پوملاتو دلار 29 2 2 4 92 مرحوم حاج رجب سرداری حلیم سرداری
2 آیدفل سرداری م ریو میلینیوم دلار 8 1 3 2 74 محمد امین بفخم حلیم سرداری
3 هیستوریا ن مای جوی دلار 15 1 1 3 65 امان تاتار محمد شریف تاتاری