وارث بندر مادیان
سوپربندر
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 میراث بندر م پرشین دریم وارث بندر 9 2 2 1 26 رئوف نوایی حاجی محمد نوایی