فریاد تفت مادیان عرب
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 یثرب تیر ن تریستین بی پی فریاد تفت 4 0 0 1 50 معین رحمتی قدیر عزیزی
2 ویولت م عبودی فریاد تفت 2 0 0 0 رضا صادقی رامین شیر محمدی