گنجینه سنگ سار مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 جواهر مهران م کارایل گنجینه سنگ سار 3 1 1 0 12 مهندس معظمی یعقوب چپرلی