وداسپینینگ مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 گل پسر ن بد ازآی وانابی وداسپینینگ 2 0 0 0 0 طاها سعید پور یوسف ایری