سجبرگ نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1394 1 1 0 0 0.23 % 50
مجموع 1 1 0 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 رد شدو ن سجبرگ رد هپی 6 2 0 1 18 محمد حسین ساوجی امید جهانیان