رد هپی مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 رد شدو ن سجبرگ رد هپی 6 2 0 1 18 محمد حسین ساوجی امید جهانیان