رد هپی مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 رد شدو ن سجبرگ رد هپی 10 4 1 1 102 محمد حسین ساوجی امید جهانیان