ماه سما مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 زلیخا سیاه پوش م آمیگو ماه سما 4 2 1 0 20 سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی