مله قوش بدراق نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1394 2 1 1 0 0.35 % 57
1393 2 2 0 0 0.29 % 60
مجموع 4 3 1 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 سورنا بارانی ن مله قوش بدراق ستاره ندا 9 0 2 1 63 علی بارانی رجب قلیچ گوگ نژاد
2 آتش سعیدی ن مله قوش بدراق خورشید 7 0 1 0 56 مرحوم قربان گلدی دهش یوسف دهش
3 هربودهیرکان ن مله قوش بدراق سوسن 3 0 0 1 47 مهدی و حسن مهرپویا رجب محمد گوگ نژاد
4 تای سز م مله قوش بدراق بایلرگل 3 0 0 1 رجب بایلری عبدالرحمان پرویز