خوشبخت پرونده مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 آی سو سرمدی م آریادرویش خوشبخت پرونده 8 0 0 0 80 آسا سرمدی یوسف خوجملی