ایران دوخت مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 ایران مربو م مربوش ایران دوخت 1 0 0 0 35 زاهد آخوند بندیشه و خدای بردی شب بو بهزاد پرویز