آی سن علیداد مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 رزیتا ساجد م شایان طلا2 آی سن علیداد 6 2 1 0 20 رضا خطیب خان محمد چپرلی