آی سن علیداد مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 رزیتا ساجد م شایان طلا2 آی سن علیداد 8 2 1 0 74 احمد جفاکش خان محمد چپرلی