آی سن علیداد مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 رزیتا ساجد م شایان طلا2 آی سن علیداد 6 0 0 0 72 رضا خطیب خان محمد چپرلی