سابقه و عملکرد کره های اسب
# نام اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 رزیتا ساجد م شایان طلا2 آی سن علیداد 3 1 0 0 8 رضا خطیب خان محمد چپرلی