روژان بهرام مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 آرای گزل م دلشاد روژان بهرام 6 3 0 2 28 ستایش و شهریار جهان آرا مهربان ایری