خرامان آذربایجان 13 ساله مادیان عرب
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 وینتر بوی ن براری خرامان آذربایجان 9 1 1 1 66 محسن و یاسین رضایی حسین کارگریان