شکوه مهر 13 ساله مادیان عرب
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 وامق بهنور ن براری شکوه مهر 7 1 1 1 58 علی کلانتری امیر حسین کریمی