جزیره مجنون 13 ساله مادیان عرب
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 وحشت نصیری ن نار جزیره مجنون 4 0 1 0 40 مریم حسن زاده مسلم فتوحی
2 لرد افشین ن ناردانه جزیره مجنون 0 0 0 0 مهندس عباس بورقی محمد حسین پلونی