فرحناز گلاری 16 ساله مادیان عرب
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 یاس تی تی رشید م براری فرحناز گلاری 3 1 0 0 67 حاج مرتضی عسکریان علی قانعی زاده