روندین 16 ساله مادیان عرب
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 یزدانشاه غفوریان ن براری روندین 7 3 2 2 95 میثم ماندگاری جلال غفوریان