اچ او سلینا 16 ساله مادیان عرب
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 یاقوت سالار ن براری اچ او سلینا 5 0 1 1 58 محسن خیراندیش مرتضی دادار