گلبانو رشید 16 ساله مادیان عرب
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 یزدا رشید ن براری گلبانو رشید 3 0 1 0 62 حسین راستی زاده آق اویلی خوجملی