نیل اینسی پیت 16 ساله مادیان عرب
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 نیل افرا م د هس نیل اینسی پیت 2 1 0 1 65 حاج علی مصدق اردكانی سید مهدی حسینی