د هس 16 ساله نریان عرب
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1390 1 0 1 0 0.23 % 69
مجموع 1 0 1 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 نیل افرا م د هس نیل اینسی پیت 2 1 0 1 65 حاج علی مصدق اردكانی سید مهدی حسینی